Hafslund Oslo Celsio

Hele virksomheten vår bygger på sirkulærøkonomi. En viktig oppgave for oss er å sørge for trygg og miljøvennlig sluttbehandling av avfall som ikke kan eller bør materialgjenvinnes. Vi benytter overskuddsenergi fra avfallsforbrenning, Oslos kloakk og datasenter til å produsere fjernvarme. I tillegg er ulike typer biobrensel viktige innsatsfaktorer i produksjonen.

Hafslund Oslo Celsio er med våre 200 ansatte en viktig bidragsyter til et mer miljøvennlig og bærekraftig Oslo. For tiden er vårt største utviklingsprosjekt å etablere et CO2-fangstanlegg på avfallsforbrenningsanlegget vårt på Klemetsrud. Fangstanlegget får kapasitet til å fange inntil 400.000 tonn CO2 i året og skal etter planen stå klart i 2026. Med fangstanlegget i drift kan vi bli verdens første karbonnegative selskap.

Hafslund Oslo Celsio eies 60 prosent av Hafslund Eco, 20 prosent av Infranode og 20 prosent av HitecVision.

Hafslund Oslo Celsio

Oslo

Askekroken 11
0277 Oslo

Besøk nettsiden